Plasma Physics (PP)

(Chairman – A. Veklich)  (12:30 EEST 20/05/22)

 • SPECTROSCOPY OF UNDERWATER ELECTRIC SPARK DISCHARGE WITH SILVER ADMIXTURES
  V.V. Ninyovskij, A.A. Murmantsev, A.N. Veklich, V.F. Boretskij

 • DETERMINATION OF THE EMISSION CENTERS SPATIAL DISTRIBUTION BASED ON THE AVERAGED EMISSION SPECTRUM AND THE OBJECT COLOR IMAGE
  Olszewski S., Mykytenko O.

 • PLASMA ELECTRONS’ HEATING IN THE INTERACTION OF STRONG ELECTROMAGNETIC WAVE WITH THE DENSE PLASMA BARRIER
  B.R. Mykhailenko, I.O. Anisimov

 • PLASMA-CATALYTIC REFORMING OF ETHANOL USING SECONDARY DISCHARGE
  I. Fedirchyk, V. Chernyak, V. Iukhymenko, K. Iukhymenko

 • PLASMOCHEMICAL SYNTHESIS OF OPTICALLY ACTIVE SUBSTANCES
  Daniil D. Tretiakov, Valeriy Ya. Chernyak, Vitalii V. Iukhymenko, Kostia V. Iukhymenko, Yevgen A. Oberemok, Igor I. Fedirchyk, Andrii N. Goriachko

 • PIC/MCC SIMULATION OF THE MAGNETRON DISCHARGE
  A.A. Derkach, O.Yu. Kravchenko

 • DAMAGING OF CAPILLARY POROUS STRUCTURES EXPOSED TO REPETITIVE QSPA PLASMA LOADS
  S.S. Herashchenko, V.A. Makhlai, I.E. Garkusha, Yu.V. Petrov, N.N.Aksenov, O.V. Byrka, V.V. Cheboratev, N.V. Kulik, V.V. Staltsov, P.B. Shevchuk, D.V. Yeliseyev